Regulamin Webinarium i Konkursu

“Rekopol Webinarium 2020 dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Webinarium pod nazwą „Rekopol Webinarium 2020 dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne” (dalej „Webinarium”) i konkursu pod nazwą „Sortowanie na ekranie” (dalej „Konkurs”), udziału w Webinarium i Konkursie i jego przebiegu oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

2. Organizator: Organizatorem Webinarium i Konkursu jest 4mat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzegorza Przemyka 6 lok. 84, 03-982 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 579490, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości  000,00 zł, NIP: 1132896494, (dalej: „Organizator”).

3. Organizator organizuje Webinarium i Konkurs na zlecenie spółki REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Warszawie, Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075682, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 2 500 000,00 zł, kapitał wpłacony 2 500 000,00 zł, NIP 525 21 92 088, (zwana dalej „Rekopol”).

4. Webinarium zostanie przeprowadzone w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 za pośrednictwem platformy internetowej ClickMeeting. Przewidywany czas trwania Webinarium do 6h.

5. Udział w Webinarium jest bezpłatny.

6. Rejestracja na Webinarium następuje przez wybór polecenia „Zarejestruj się”.

7. Rejestracja zgłoszenia, poprzez podanie następujących danych:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– stanowisko,

– nazwa pracodawcy,

– ulica i numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy.

8. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

9. Po przesłaniu wypełnionego formularza i jego akceptacji przez Rekopol, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zapisania się na Webinarium.

10. Link do Webinaru będzie przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej niezwłocznie, nie później niż na 1h przed rozpoczęciem świadczenia usługi Webinarium.

11. Użytkownik w dniu świadczenia usługi Webinarium, na 15 minut przed jej rozpoczęciem, otrzyma informację przypominającą o wydarzeniu, na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji.

12. Celem skorzystania z Webinarium i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach usługi Webinarium.

13. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach usługi Webinarium, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich treści, rozpowszechniać w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim oraz czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych

14. W związku z przewidzianymi dla Uczestników materiałami dodatkowymi i upominkami, w celu ich otrzymania niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów handlowych i marketingowych. Wyrażenie niniejszej zgody nie jest obowiązkowe, jednak brak zgody powoduje brak możliwości otrzymania dodatkowych materiałów i upominku od Organizatora.

 

§ 2 Konkurs

 

1. Czas trwania Konkursu: Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Webinarium prowadzonego przez Rekopol. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 3 grudnia 2020 r.

2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem gry na przeglądarkę internetową, do której link zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu w związku z udziałem w Webinarium, podczas trwania Webinarium.

3. Zapewnienie prawidłowości organizacji Konkursu: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”).

4. Organizator posiada umocowanie Rekopol do korzystania ze znaków towarowych i innych praw Rekopol w celu promowania wizerunku Rekopol, dla potrzeb realizacji Konkursu.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Uczestnicy Konkursu: Uczestnicy Webinarium, pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Gra konkursowa: organizowana przez Organizatora w ramach Konkursu gra internetowa, polegająca na jak najszybszym i poprawnym segregowaniu obiektów obrazujących odpady do odpowiedniego kontenera, pojawiających się w udostępnionej Uczestnikom Konkursu gry na przeglądarce internetowej.

Czas trwania Gry konkursowej: 120 sekund.

Punktacja: Uczestnik Konkursu otrzyma +5 punktów za poprawnie przyporządkowany obiekt, zaś -5 punktów za błędne przyporządkowanie. W razie pomięcia obiektu Uczestnik Konkursu otrzymuje w takim przypadku 0 punktów za ten obiekt.

8. Zwycięzca Konkursu: każdy z 20 Uczestników Konkursu z najlepszym wynikiem, na który składają się czas odpowiedzi oraz ich poprawność.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygnięcie, nagrody

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

1) udział w Webinarium,

2) rejestracja udziału w Konkursie, dokonana przez Uczestnika Webinarium, z wykorzystaniem przesłanego w tym celu przez Organizatora linku do Formularza, podając następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail.

Zwycięzcy Konkursu podają ponadto:

c) dane adresowe, niezbędne dla doręczenia nagrody rzeczowej,

d) dane właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego.

Dane c) – d) podawane przekazywane są do 4mat Sp. z o.o. na adres e-mail emilia.jemielity@4mat.pl po ogłoszeniu wyniku Konkursu.

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie https://rekopolseminarium2020.webcasty.pl/regulaminu-webinarium-i-konkursu/,

4) wzięcie udziału w Grze konkursowej.

2. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w dniu 3 grudnia 2020r przez Komisję, podczas Webinarium.

3. Nagrodami w konkursie są hulajnogi elektryczne, marki Blaupunkt model ESC608 o łącznej wartości 31 980,00 zł.

4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kuriera, na podany adres korespondencyjny. Decyduje data nadania przesyłki kurierskiej.

5. Organizator sporządzi i przekaże do urzędów skarbowych właściwych dla poszczególnych Zwycięzców Konkursu deklaracje podatkowe.

 

§ 4 Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Webinarium i Konkursie jest REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075682, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwany jest dalej, dla potrzeb niniejszego paragrafu, „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@rekopol.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „dane osobowe – Webinarium” lub „dane osobowe – Konkurs

3. Podmiotem wspierającym Administratora przy organizacji Webinarium i Konkursu, jak również będącym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w związku z organizacją Konkursu, jest Organizator, tj. 4MAT Sp. z o.o.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, (zwanym dalej „RODO”).

5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Webinarium i Konkursu przekazane przez nich w formularzu kontaktowym.

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Webinarium i Konkursu: imię i nazwisko, dane pracodawcy, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny pracodawcy, zaś w przypadku Zwycięzców Konkursu także dane, dane właściwego urzędu skarbowego.

7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla uczestnictwa w Webinarium i Konkursie.

8. Dane osobowe Uczestników Webinaruium i Konkursu przetwarzane są na podstawie oraz w celach związanych organizacją i obsługą uczestnictwa w Webinarium i Konkursie – przez 5 lat licząc od kolejnego roku obrotowego w którym miał miejsce Webinar i Konkurs.

9. Po zakończeniu Webinarium i Konkursu podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora, polegającego na zabezpieczeniu przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń lub obsługi reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody w celach handlowych i marketingowych.

10. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania.

11. Dane osobowe Uczestników Webinarium i Konkursu podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

12. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Webinarium i Konkursu są: pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Webinarium i Konkursu tj. Organizator, który współpracuje z Administratorem w powyższym zakresie i podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmy pocztowe i kurierskie, kancelarie prawne.

13. W przypadkach, w których Administrator będzie zobligowany przepisami prawa, dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym.

14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. prawo żądania dostępu do danych.

b. prawo do sprostowania: jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, użytkownik może domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;

c. prawo do usunięcia: użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik może prosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu: użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Użytkownikowi przysługuje bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit f RODO) użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f. prawo do wycofania zgody: jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g. prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, użytkownik może domagać się, aby przekazane Administratorowi dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

h. jako Administrator dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę danych osobowych użytkownika, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to użytkownik uzna, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§ 5 Reklamacje

 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Webinarium i Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym w terminie do dnia 31.12.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora Webinarium i  Konkursu: 4mat Sp. z o.o., ul. Pańska 96/80, 00-837 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać dopisek Webinarium Konkurs „Sortowanie na ekranie”.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj oraz treść żądania.

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Webinarium i Konkursu o wyniku reklamacji.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Webinarium i Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Rekopol, jak również na stronie internetowej https://rekopolseminarium2020.webcasty.pl/regulaminu-webinarium-i-konkursu/.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019.847 z późn. zm.).

3. Uczestnik Webinarium i Konkursu biorąc udział w Webinarium i Konkursie wyraża zgodę na jego zasady, określone niniejszym Regulaminem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator Webinarium i Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji Webinarium i Konkursu. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, pozostające poza racjonalną kontrolą strony dotkniętej siłą wyższą, które w sposób istotny lub niekorzystny oddziałują na wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na tę stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie Regulaminu. Strona dotknięta takim zdarzeniem nie mogła go przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, przezwyciężyć ich ani ograniczyć, w całości lub części, poprzez działanie z należytą starannością.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, jak również prawo do przedłużenia/przesunięcia terminu organizacji Webinarium i Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Uczestników Webinarium za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.